Uchazeči - Department of Analytical Chemistry

Katedra analytické chemie garantuje následující studijní obory:BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:
Chemie
Analytický specialista

Navazující MAGISTERSKÉ STUDIUM:
Analytická chemie

DOKTORSKÉ STUDIUM:
Analytická chemie


Bližší informace k možnostem studia u nás a k přijímacímu řízení najdete v katalogu oborů. Dáváme přednost kvalitním studentům, proto studenti, kteří mají ze středoškolských předmětů chemie a fyziky průměr do 2,0, mají možnost zažádat o prominutí přijímacího řízení.

Každý uchazeč se přihlašuje elektronicky přes e-přihlášku.


Vzorové přijímací testy CHEMIE
Řešení vzorových příjímacích testů CHEMIE

Absolventi našich oborů najdou široké uplatnění na trhu práce například ve vědeckých ústavech, v celé řadě laboratoří ale i ve státní správě. 


Pracovníci Katedry analytické chemie PřF UP zvou potenciální studenty na komentovanou prohlídku naším pracovištěm. Zájemci si mohou vyzkoušet zajímavé experiemnty a s absolventy našich oborů si mohou promluvit o výhodách studia u nás. Jsme otevřeni jakékoliv domluvě. Více informací získáte z letáku o individuálních exkurzích.

Využijte příležitosti prohlédnout si fakultu na vlastní oči, navštívit jednotlivé katedry či laboratoře. Získáte podrobné informace o nabídce studijních oborů, podmínkách přijímacího řízení, možnosti vyjet na zahraniční studijní pobyty, případně obdržíte propagační materiály. Zjistíte, jaké zázemí fakulta i Univerzita Palackého studentům nabízí. Informace poskytnou ve dvou informačních blocích zástupci vedení fakulty, přítomni budou i pracovníci studijního oddělení. Potkáte se rovněž s akademickými pracovníky a v neposlední řadě i se současnými studenty. Přesné termíny Dní otevřených dveří  (obvykle listopad a leden) sledujte na webových stránkách fakulty.