Magisterské studium - Department of Analytical Chemistry

Analytická chemie, navazující magisterské studium

Analytická chemie je jedním ze základních chemických oborů. Jejím úkolem je zkoumání vlastností látek a chemických dějů s cílem využít je v kvalitativní i kvantitativní analýze chemických individuí i jejich směsí. Současná analytická chemie umožňuje řešit složité problémy spojené např. s analýzou malých množství látek ve složitých matricích. Analytické postupy jsou oporou pro výzkum v řadě jiných vědních oborů (kromě chemických disciplín např. biologie, lékařství, fyziky), ale na druhou stranu se velice dotýkají i každodenní praxe (kontrolní úkoly ve výrobě, při ochraně životního prostředí, diagnostické aplikace aj.).

Cílem studia je příprava kvalitního odborníka v analytické chemii. Studenti získávají teoretické i praktické znalosti v různých oborech analytické chemie, které jim umožní samostatně vyvíjet a optimalizovat analytické postupy. Tyto znalosti jsou budovány na solidních základech matematiky, fyziky a ostatních chemických disciplin. V rámci volitelných předmětů si studenti mohou ještě dále prohloubit své dovednosti ve zvolném směru. Studium směřuje k rozvoji schopností samostatného uvažování, tvůrčí práce i ke schopnosti obhájit své přístupy v odborné diskusi. Rozvíjena je rovněž dovednost interdisciplinární komunikace. Studenti jsou připravováni jak pro pozici kvalitních odborníků i řídících pracovníků, tak pro případný další rozvoj své odbornosti v dalším studiu.

Studium analytické chemie je možné rozšířit o následující moduly:

Podrobné informace o studiu a požadavcích na přijetí pro akademický rok 2020/2021

Vizualizaci studijního plánu můžete nalézt ve Studijní agendě v sekci Programy a obory