Klinická analytická chemie - Department of Analytical Chemistry

Klinická analytická chemie 1.kurz se uskutečnil dne 20.6.2023 ve FN Ostrava

Kurzy v tomto modulu budou nabízeny pro akademický rok 2024/2025

mám zájem o kurz   analytickachemie@upol.cz

Kurz klinické analytické chemie nabízí rozšíření znalostí v oblasti klinické analytické chemie. Zabývá se současnými aspekty tohoto odvětví s důrazem na možnosti využití špičkové analytické instrumentace, zejména hmotnostní spektrometrie a jejího spojení se separačními technikami, iontové mobilitní spektrometrie (včetně cyklické iontové mobility) a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, a to i ve spojení s kapalinovou chromatografií a kapilární elektroforézou. Diskutovány jsou jak základní teoretické principy, tak aplikace těchto technik ve výzkumu ve zdravotnictví (např. metabolomické studie, studium expozice nanočásticím nebo problematika chirálních nečistot v případě onkologických léčiv). Na teoretický úvod navazuje laboratorní část, kde se na těchto vybraných instrumentálních technikách prakticky ověřují získané znalosti. První běh kurzu tohoto modulu se uskutečnil v pátek 16. června následovaný praktickou částí v úterý 20. června. Tento pilotní běh absolvovalo 7 účastníků, kteří hodnotili kurz jako velice zajímavý a užitečný pro svoji další práci. Aktuálně probíhá úprava obsahu kurzu a materiálů na základě zpětné vazby účastníků a následně budou tento kurz nabídnut dalším potenciálním zájemcům.

 Anotace: Kurz nabídne rozšíření znalostí v oblasti klinické analytické chemie. Bude se zabývat současnými aspekty tohoto odvětví s důrazem na možnosti automatizace, certifikace laboratoří, management kvality, Point-of-Care Testing, interpretace dat a na podmínky realizací klinických studií. Budou diskutovány způsoby vyhodnocování výsledků, statistické rozhodování, referenční meze, certifikace klinických laboratoří, monitoring hladiny markerů v průběhu nemoci a ve fázi léčby a návrhy moderních postupů pro komplexní klinická hodnocení. Účastníci získají teoretické znalosti a ověří si je absolvováním laboratorního cvičení.

Harmonogram kurzu: jednosemestrální kurz (teoretická výuka, diskuse s účastníky a završení kurzu laboratorním cvičením, tzn. řešení praktického úkolu z oblasti klinické analýzy)

Hodinová dotace: 8 hodin teoretické výuky (přednáška + diskuse s účastníky), 5 hodin laboratorního cvičení

Pro koho je kurz určen: pracovníci z laboratoří zabývajících se klinickou kontrolou (nemocnice, biochemické, hematologické laboratoře a další); analytičtí chemici, kteří se chtějí dále profilovat do oblasti klinické analýzy a najít uplatnění v tomto segmentu. 

Počet účastníků: 6–10

Absolvování kurzu bude potvrzeno certifikátem.