Analytická chemie ve forenzních vědách - Department of Analytical Chemistry

Analytická chemie ve forenzních vědách 1.kurz se uskutečnil 8.-.9.6.2023

Kurzy v tomto modulu budou nabízeny pro akademický rok 2024/2025

mám zájem o kurz  analytickachemie@upol.cz

Anotace:  
Kurz nabídne rozšíření znalostí v oblasti forenzní chemické analýzy, využití nových analytických technik a postupů, které je možno implementovat ve forenzní, soudní a policejní práci. Kurz bude zaměřen na vybrané aktuální problémy současné forenzně analytické praxe, např. analýzu perzistentních biomarkerů umožňujících kvantitativně vyhodnotit zneužívání ethanolu nebo zjištění předsmrtné ketózy z post mortem odebraného materiálu. Dále bude prezentován aktuální stav legislativy ve vztahu k omamným a psychotropním látkám. Diskutovány budou optimální postupy spolupráce chemiků s ostatními složkami vyšetřování trestních činů. Účastníci získají teoretické znalosti a ověří si je absolvováním laboratorního cvičení.

Harmonogram kurzu: jednosemestrální kurz (teoretická výuka, diskuse s účastníky a završení kurzu laboratorním cvičením, tzn. řešení praktického úkolu z oblasti forenzní analýzy)

Hodinová dotace: 8 hodin teoretické výuky (přednáška + diskuse s účastníky), 5 hodin laboratorního cvičení

Pro koho je kurz určen: pracovníci z oblasti forenzní analýzy, soudního lékařství, odborů kriminalistické techniky a expertiz Policie České republiky a příbuzných oborů, kteří chtějí zvýšit své znalosti o moderních analytických technikách a forenzně zaměřených metodách; kurz je určen rovněž pro analytické chemiky z jiných oblastí praxe, kteří chtějí najít uplatnění na trhu práce ve forenzním segmentu analytické chemie.

Počet účastníků: 6–10

Absolvování kurzu bude potvrzeno certifikátem.