Ukončené projekty - Department of Analytical Chemistry
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

2020-2022: Vliv dezinfekčnı́ch prostředků na historické povrchy v návštěvnı́ch provozech paměťových institucı́ v době mimořádných epidemiologických opatřenı́ (TL04000476), řešitel: Karel Lemr (další spolupracující organizace: Národní památkový ústav, Akademie výtvarných umění v Praze)
2015-2016: Podpora transferu technologií na Univerzitě Palackého v Olomouci, název dílčího projektu: AquaChip, PoC_0301 Kontrola_Vody (TG01010080), dílčí řešitel: Jan Petr
2013-2015: Nové separační postupy pro zpracování analytických vzorků a jejich aplikace při vývoji (TA03010458), hlavní řešitel: Karel Lemr, spoluřešitel: Neofyt, spol. s r.o.


Grantová agentura České republiky (GA ČR)

2020-2022: Elektrochemické a analytické aspekty transportu návykových a psychotropních látek přes modelové biologické bariery (20-07350S) hlavní řešitel: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., spoluřešitel: Jana Skopalová
2019-2021: Zlepšení citlivosti detekce v chirálních separacích pomocí kapilární elektroforézy ve spojení s ESI-MS nebo ICP-MS (19-23033S), hlavní řešitel: Jan Petr
2019-2021: Elektrochemické metody: Nové přístupy pro charakterizaci a analýzu steroidů (19-11268S), hlavní řešitel: Univerzita Karlova, spoluřešitel: Jana Skopalová
2019-2021: Identifikace regulačních sítí kontrolujících vývoj osemení hrachu pomocí RNA sekvenování, proteinové a metabolomické analýzy (19-07155S), hlavní řešitel: Petr Smýkal (PřF, UPOL), spoluřešitel: Petr Bednář
2017-2019: Moderní chemická analýza zbytků organických materiálů v archeologickém kontextu (17-17346S), hlavní řešitel: Petr Bednář, spoluřešitel: Archeologické centrum v Olomouci.
2017-2019: Nové přístupy pro sledování přenosu zvolených xenobiotik přes biomimetrické membrány (17-05387S), hlavní řešitel: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., spoluřešitel: Jana Skopalová
2015-2017: Nanostrukturované kovové vrstvy na vodivých a polovodivých substrátech pro aplikace v chemické a biomedicínské analýze (15-05198S), hlavní řešitel: Jan Hrbáč
2014-2016: Dormance semen a pukavost lusků jako klíčové domestifikační znaky luskovin (14-11782S), hlavní řešitel: Petr Smýkal (Kat. botaniky, UPOL), spoluřešitel: Petr Bednář
2013-2017: Enantiospecifické interakce mezi klinicky užívanými léčivy a regulačními drahami humánních cytochromů P450 (14-11782S), hlavní řešitel: Zdeněk Dvořák (Kat. buněčné biologie a genetiky, UPOL), spoluřešitel: Petr Bednář
2013-2015: Studium a charakterizace nových chemických modifikací kapilár pro kapilární elektroforézu (13-10878P), hlavní řešitelka: Joanna Znaleziona
2012-2016: Vzorkování a účinnost desorpce/ionizace za atmosférického tlaku při hmotnostně spektrometrickém experimentu (P206/12/1150), hlavní řešitel: Karel Lemr
2010-2012: Kondenzované anthokyaniny - analýza, příprava, (bio)transformace a možnosti využití (P206/10/0625), řešitel: Petr Bednář
2009-2012: Úloha boru a světelných signálních drah v aktivitě buněčných transportérů boru během růstu rostlin (521/09/0445), hlavní řešitel: Martin Fellner (Kat. buněčné biologie a genetiky, UPOL), spoluřešitel: David Milde


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Výzkumné záměry (MŠMT)
2005-2011: Modulace signálních a regulačních drah normálních a nádorových buněk (MSM6198959216), hlavní řešitel: Miroslav Strnad (LRR UP), garant za KACH: Karel Lemr 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2012-2015: Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci (OP VK CZ.1.07/2.3.00/30.0004), hlavní řešitelka: Jitka Ulrichová, spoluřešitelé: Juraj Ševčík a Karel Lemr
2012-2015: Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci II (OP VK CZ.1.07/2.3.00/30.0041, hlavní řešitel: Jitka Ulrichová, spoluřešitelé: Petr Barták a Petr Bednář
2012-2015: Soubor materiálů k badatelským aktivitám žáků ZŠ a SŠ v přírodních vědách (OP VK CZ.1.07/1.1.00/26.0032), hlavní řešitel Lukáš Müller
2012-2014: Rozvoj vzdělávání a výzkumu v oblasti chemie a medicíny popáleninových stavů (OP VK CZ.1.07/2.4.00/31.0006), hlavní řešitel Jan Petr
2011-2014: Partnerství a sítě pro excelenci v oboru chemie (OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0065), hlavní řešitel Vítězslav Maier
2011-2014: Rozvoj lidských zdrojů pro excelenci ve výzkumu v oblasti nanotechnologií v analytické chemii (OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0018), hlavní řešitel Juraj Ševčík
2011-2014: Modulární výuka jako nástroj odezvy vzdělávacího systému na potřeby praxe (OP VK prioritní osa 2.2 CZ.1.07/2.2.00/28.0029), hlavní řešitel Karel Lemr
2010-2013: Praktické aspekty ve výuce analytické chemie (OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0283), hlavní řešitel David Milde
 
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
2010-2014: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (OP VaVpI CZ.1.05/2.1.00/03.0058), vedoucí projektu: Radek Zbořil, vedoucí výzkumného oddělení "Nanometrické systémy v analytických přístupech": Karel Lemr, Webové stránky projektu

MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2018-2022: OA ITI - ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007378), hlavní řešitelka: Jana Michalčáková (FF UPOL), vedoucí výzkumného týmu na PřF: Karel Lemr (další spolupracující organizace: Národní památkový ústav, Muzeum umění Olomouc).

Projekty výzkumu, vývoje a inovací (KONTAKT, INGO, COST, INTER-VECTOR - MŠMT)
2020-2022: Zastoupení České republiky v řídicím výboru Eurachem (LTV20008), program INTER-VECTOR (INTER-EXCELLENCE), řešitel: David Milde
2017-2019: Předsednictví v organizaci Eurachem (LTV 17015), program INTER-VECTOR (INTER-EXCELLENCE), řešitel: David Milde
2014-2016: Analytické nástroje pro rychlou identifikaci nových syntetických drog (LH14064 ), program KONTAKT II, hlavní řešitel: Karel Lemr
2014-2016: Zastoupení v řídících orgánech Eurachem (LG14029 ), program INGO II, řešitel: David Milde
2013-2015: Desorpční nanoelektrosprej: instrumentace, povrchová analýza a zobrazování (LD13005), program COST, hlavní řešitel: Karel Lemr
2011-2014: Cyklofruktany a jejich deriváty jako nové chirální selektory pro kapalinovou chromatografii a kapilární elektroforézu (LH11018), program KONTAKT II, řešitelé: Eva Tesařová (PřF UK Praha), Juraj Ševčík
2011-2013: Výkonný výbor EURACHEM (LG11010), program INGO II, řešitel: David Milde
2010-2012: Proces ionizace při hmotnostně spektrometrické analýze malých množství vzorku (ME10013), program KONTAKT, řešitelé: Karel Lemr, Vladimír Havlíček (MBÚ AV ČR, v.v.i.)
2007-2010: Valné shromáždění EURACHEM (LA311), program INGO, řešitel: David Milde

MŠMT - Národní program udržitelnosti I
2014-2019: Rozvoj Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (LO1305), hlavní řešitel: Radek Zbořil, vedoucí výzkumného oddělení "Nanotechnologie v analytické chemii": Karel Lemr


Projekty Ministerstva zdravotnictví

2018-2021: Epidemiologie vankomycin-rezistentních enterokoků v České republice: One Health concept (NV18-05-00340), hlavní řešitel: Jan Bardoň (LF UPOL), spoluřešitel: Petr Fryčák
2012-2014: Objektivní diagnostika intoxikace látkami typu „designer drugs", řešitel: Vítězslav Maier
2009-2011: Objektivní analytická metoda k diagnostice intoxikací muchomůrkami, hlavní řešitel Peter Ondra, spoluřešitel za Katedru analytické chemie: Karel Lemr


Ministerstvo průmyslu a obchodu


MPO - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

2018-2020: TFC-X - Charakterizace, optimalizace a validace GMP-grade výroby nového biotechnologického léčivého přípravku (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084_0010317), hlavní řešitel: PrimeCell Advanced Therapy, a.s., spoluřešitel: Jan Petr


Interní grantová agentura UP

2022: Moderní metody zpracování komplexních vzorků (IGA_PrF_2022_023), hlavní řešitel: Petr Barták
2021: Nové trendy v analýze komplexních vzorků (IGA_PrF_2021_021), hlavní řešitel: Petr Barták
2020: Moderní trendy v analýze vzorků se složitými matricemi (IGA_PrF_2020_030), hlavní řešitel: Petr Barták
2019: Inovativní metody analýzy vzorků se složitými matricemi, hlavní řešitel: Petr Barták
2018: Efektivní zpracování vzorků se složitými matricemi, hlavní řešitel: Petr Barták
2017: Matricový efekt a mez detekce, hlavní řešitel: Petr Barták
2016: Bioanalýza a analýza potravin, hlavní řešitel: Petr Barták
2015: Matricový efekt a jeho potlačení při analýze vzorků, hlavní řešitel: Petr Barták
2014: Matricový efekt a jeho vliv na výtěžnost analytického postupu, hlavní řešitel: Petr Barták
2013: Úprava vzorku při analýze složitých matric, hlavní řešitel: Petr Barták
2012: Selektivita a analýza složitých matric, hlavní řešitel: Petr Barták 
2011: Analýza izomerů biologicky aktivních látek, hlavní řešitel: Karel Lemr
2010: Analytické vlastnosti izomerů, hlavní řešitel: Karel Lemr