Doplňující kurzy celoživotního vzdělávání v oblasti Chemie - Department of Analytical Chemistry

Vzdělávání na UP 22+ edUP

V rámci národního programu obnovy nabízí Katedra analytické chemie PřF UP následující kurzy:

Kurzy v těchto modulech budou nabízeny pro akademický rok 2024/2025

mám zájem o některý z kurzů  analytika@upol.cz


Příprava a realizace kurzů celoživotního vzdělávání odborníků z praxe zaměřených na rozšiřování dovedností a rekvalifikaci v oblasti analytické chemie.

V rámci předkládaného projektu bude provedena příprava a realizace specializovaných kurzů zaměřených na rozšiřování dovedností a rekvalifikaci v oblasti analytické chemie. V rámci projektu se zaměříme na přípravu materiálů pro prezenční, on-line a hybridní výuku pro odborníky z praxe (z průmyslových, kontrolních a diagnostických laboratoří, forenzních laboratoří, z institucí zabývajících se památkovou péčí a archeologií). Základem výukových aktivit budou zkušenosti se specializačními moduly v magisterském studiu, které seznamují studenty s nejnovějšími poznatky v oblasti analytické chemie. Aplikační oblasti pokrývají široký záběr různých odvětví analytické chemie, které budou v rámci projektu pokryty následujícími pěti kurzy:

  1. Analytická chemie ve forenzních vědách
  2. Farmaceutická analýza
  3. Klinická analytická chemie
  4. Analytická chemie pro kulturní dědictví a archeologii
  5. Analýza potravin

Všechny kurzy budou probíhat jako kombinace teoretické výuky dle připravených studijních materiálů s diskusní částí a praktickou výukou v laboratořích umožňující přímé seznámení účastníků kurzu s nejmodernější analytickou instrumentací. Takto získají absolventi teoretické i praktické zkušenosti se špičkovými přístroji a moderními metodami, které nejsou dnes v praxi obvyklé, ale do budoucnosti lze, vzhledem k technologickému vývoji, očekávat jejich rozšíření.  Kurzy zajistí přenos nejnovějších poznatků do aplikační sféry, podpoří její propojení s akademickou sférou a především podpoří výrobu a služby s vysokou přidanou hodnotou.

Dále jsou podrobněji popsány jednotlivé kurzy.


1. Analytická chemie ve forenzních vědách

Harmonogram kurzu: jednosemestrální kurz (teoretická výuka, diskuse s účastníky a završení kurzu laboratorním cvičením, tzn. řešení praktického úkolu z oblasti forenzní analýzy)

Hodinová dotace: 8 hodin teoretické výuky (přednáška + diskuse s účastníky), 5 hodin laboratorního cvičení

Pro koho je kurz určen: pracovníci z oblasti forenzní analýzy, soudního lékařství, odborů kriminalistické techniky a expertiz Policie České republiky a příbuzných oborů, kteří chtějí zvýšit své znalosti o moderních analytických technikách a forenzně zaměřených metodách; kurz je určen rovněž pro analytické chemiky z jiných oblastí praxe, kteří chtějí najít uplatnění na trhu práce ve forenzním segmentu analytické chemie.

Počet účastníků: 6–10

Anotace:  Kurz nabídne rozšíření znalostí v oblasti forenzní chemické analýzy, využití nových analytických technik a postupů, které je možno implementovat ve forenzní, soudní a policejní práci. Kurz bude zaměřen na vybrané aktuální problémy současné forenzně analytické praxe, např. analýzu perzistentních biomarkerů umožňujících kvantitativně vyhodnotit zneužívání ethanolu nebo zjištění předsmrtné ketózy z post mortem odebraného materiálu. Dále bude prezentován aktuální stav legislativy ve vztahu k omamným a psychotropním látkám. Diskutovány budou optimální postupy spolupráce chemiků s ostatními složkami vyšetřování trestních činů. Účastníci získají teoretické znalosti a ověří si je absolvováním laboratorního cvičení. Absolvování kurzu bude potvrzeno certifikátem.


2. Farmaceutická analýza

Harmonogram kurzu: jednosemestrální kurz zaměřený na práci analytického chemika v SVP laboratoři. Kurz bude rozčlněn na teoretickou výuku, diskusi s účastníky a praktické cvičení v prostředí laboratoře R-lab při Katedře analytické chemie, pracující v režimu Správné výrobní praxe (SVP).

Hodinová dotace: 8 hodin teoretické výuky (přednáška + diskuse s účastníky), 5 hodin praktického cvičení

Pro koho je kurz určen: pracovníci z institucí a firem zabývajících se výrobou a kontrolou léčiv, pracovníci z jiných chemických oblastí, kteří zvažují zaměstnání v oblasti výroby a kontroly léčiv

Počet účastníků: 6–10

Anotace: Kurz nabídne rozšíření znalostí v oblasti analýzy humánních léčiv se zaměřením na kvalifikaci a validaci v režimu SVP. Volitelná témata, která budou do kurzu zařazena dle výběru účastníků, jsou vnitřní inspekce, pracovníci a jejich kvalifikace, požadavky na analytické přístroje dle typu analytu, vývoj analytických metod, analýza rizik. Účastníci získají teoretické znalosti a ověří si je absolvováním praktického cvičení v prostředí laboratoře R-lab při Katedře analytické chemie, pracující v režimu SVP. Absolvování kurzu bude potvrzeno certifikátem.


3. Klinická analytická chemie

Harmonogram kurzu: jednosemestrální kurz (teoretická výuka, diskuse s účastníky a završení kurzu laboratorním cvičením, tzn. řešení praktického úkolu z oblasti klinické analýzy)

Hodinová dotace: 8 hodin teoretické výuky (přednáška + diskuse s účastníky), 5 hodin laboratorního cvičení

Pro koho je kurz určen: pracovníci z laboratoří zabývajících se klinickou kontrolou (nemocnice, biochemické, hematologické laboratoře a další); analytičtí chemici, kteří se chtějí dále profilovat do oblasti klinické analýzy a najít uplatnění v tomto segmentu. 

Počet účastníků: 6–10

Anotace: Kurz nabídne rozšíření znalostí v oblasti klinické analytické chemie. Bude se zabývat současnými aspekty tohoto odvětví s důrazem na možnosti automatizace, certifikace laboratoří, management kvality, Point-of-Care Testing, interpretace dat a na podmínky realizací klinických studií. Budou diskutovány způsoby vyhodnocování výsledků, statistické rozhodování, referenční meze, certifikace klinických laboratoří, monitoring hladiny markerů v průběhu nemoci a ve fázi léčby a návrhy moderních postupů pro komplexní klinická hodnocení. Účastníci získají teoretické znalosti a ověří si je absolvováním laboratorního cvičení. Absolvování kurzu bude potvrzeno certifikátem.


4. Analytická chemie pro kulturní dědictví a archeologii

Harmonogram kurzu: jednosemestrální kurz (teoretická výuka, diskuse s účastníky a završení kurzu laboratorním cvičením, tzn. řešení praktického úkolu)

Hodinová dotace: 8 hodin teoretické výuky (přednáška + diskuse s účastníky), 5 hodin laboratorního cvičení

Pro koho je kurz určen: pracovníci z praxe památkové péče a z organizací oprávněných k provádění archeologického výzkumu, odborní pracovníci participující na obnově kulturních památek, včetně jejich restaurování, kteří ke své práci potřebují výstupy z analytických měření a spolupracují s analytickými chemiky; analytičtí chemici s hlubším zájmem o oblast kulturního dědictví a archeologii.

Počet účastníků: 6–10

Anotace: Kurz nabídne rozšíření znalostí z oblasti materiální analýzy děl hmotného kulturního dědictví. Zlepší kompetence účastníků kurzu k implementaci výsledků chemických analýz do odborné památkářské a archeologické praxe. Kurz bude zaměřen zejména na chemickou instrumentální analýzu různých typů maleb, uměleckých děl z kovu, skla, dřeva, kamene a textilu. Budou získány nové znalosti z oblasti technik neinvazivních a mikroinvazivních. Účastníci získají teoretické znalosti a ověří si je absolvováním laboratorního cvičení. Absolvování kurzu bude potvrzeno certifikátem.


5. Analýza potravin

Harmonogram kurzu: jednosemestrální kurz (teoretická výuka, diskuse s účastníky a završení kurzu laboratorním cvičením, tzn. řešení praktického úkolu)

Hodinová dotace: 8 hodin teoretické výuky (přednáška + diskuse s účastníky), 5 hodin laboratorního cvičení

Pro koho je kurz určen: pracovníci z institucí a firem zabývajících se kontrolou kvality a autenticity potravin a surovin pro jejich výrobu, podniků působících v segmentu výroby potravin a zemědělství; analytičtí chemici se zájmem profilovat se v oblasti potravinářské kontroly a najít uplatnění v tomto oboru.

Počet účastníků: 6–10

Anotace: Kurz nabídne rozšíření znalostí z oblasti kontroly potravin a surovin používaných pro jejich výrobu. Absolventi získají znalosti o moderních technikách instrumentální chemické analýzy a komplexních analytických postupech od správného odběru vzorku, jeho zpracování, vlastní analýzy a zpracování dat. Diskutována bude problematika současné analýzy aminokyselin, peptidů, proteinů, tuků, sacharidů, vitaminů, minerálních látek, těkavých, aromatických a chuťových látek, barviv, aditiv, antinutrientů a kontaminujících látek. Účastníci získají teoretické znalosti a ověří si je absolvováním laboratorního cvičení zaměřeného na kontrolu vybraných parametrů kvality potravin. Absolvování kurzu bude potvrzeno certifikátem.