Doktorské studium - Department of Analytical Chemistry
Doktorské studium analytické chemie (Ph.D.)


Studentům doktorského (postgraduálního) studia nabízíme:
  • nové laboratoře s kvalitním přístrojovým a laboratorním vybavením,
  • výzkum zaměřený na poznání podstaty analytických dějů,
  • výzkum a vývoj v oblasti analýzy léčiv a jiných fyziologicky významných látek, analýzy opticky aktivních látek, potravin atd.
  • možnost podílet se na vývoji analytických přístrojů,
  • spoluúčast na výzkumných projektech pracoviště,
  • absolvování stáží na zahraničních univerzitách,
  • možnost zdokonalit se v anglickém či jiném jazyce,
  • perspektivu uplatnění v oboru.
Forma studia - prezenční (interní) nebo kombinovaná (externí). Standardní doba studia je 4 roky.

Přijímací zkouška
Ústní pohovor, u kterého má uchazeč prokázat schopnosti studovat příslušný obor a předpoklady k samostatné vědecké práci.

Téma disertační práce

Téma disertační práce je zvoleno individuálně dle zájmu a zaměření uchazeče a s ohledem na vědecké zaměření Katedry analytické chemie PřF UP. Téma je vybráno po předchozí konzultaci se školitelem.

Témata pro akademický rok 2023/2024Vizualizaci studijního plánu můžete nalézt ve Studijní agendě v sekci Programy a obory

Charakteristika oboru:

Analytická chemie je dnes jeden z nejdůležitějších interdisciplinárních oborů přírodních věd. Předmětem současné analytické chemie není pouze analyt – chemické individuum, jde spíše o kontrolu malých množství ve složitých matricích, kontrolu dynamiky procesů, kinetiky reakcí. Na monomolekulární úrovni jde o popis systému v okamžiku interakce složek. Obor doktorského studia analytické chemie na UP v Olomouci je v těchto souvislostech na současné mezinárodní úrovni. Doktorský stupeň studia se uskutečňuje ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem AV ČR v Praze a Ústavem analytické chemie AV ČR v Brně. Sleduje moderní trendy směřující k popisu teorie analytických metod a technik v oblasti chromatografických a elektromigračních separací, v oblasti atomové i molekulové spektrometrie a elektroanalytických metod. Garantující pracoviště ovládá metody a techniky charakterizované velkou selektivitou a citlivostí, což je současnou podmínkou konkurenceschopnosti v oboru. Zabývá se poznáním podstaty analytických dějů, studiem přeměn fyziologicky zajímavých látek (metabolismu, elektrochemické přeměny), vývojem instrumentace i analytických metod zaměřených do řady aplikačních oblastí (farmacie, chemický průmysl, diagnostika chorob, toxikologická analýza, kontrola životního prostředí, analýza potravin aj.).

Profil absolventa:

Absolvent doktorského studia má zvládnut teoretický i metodický základ analytické chemie. Je schopen matematicky popsat analytické postupy a procesy, zpracovat matematicky a statisticky experimentální výsledky. Zná vědní obory chemie jako celek ve vzájemných souvislostech. Je jazykově vybaven pro komunikaci s kolegy z jiných zemí a schopen prezentovat své výsledky na vědeckých setkáních většinou v anglickém jazyce. Je seznámen s informačními technologiemi ve smyslu získávání informací, jejich výměny a zpracování vlastních dat. Ovládá základní laboratorní a statistický software. Je seznámen s činnostmi, kontrolou a prací na přístrojích pod normami ISO. Má základní předpoklady pro zprovoznění, úpravy a modifikace sofistikované laboratorní přístrojové techniky. Je schopen se podílet na vývoji nových zařízení. Ovládá analytické metody a techniky kvalitativní, kvantitativní a strukturní analýzy a to techniky elektrochemické, optické, separační, biochemické i některé speciální metody moderní fyziky. Absolventi jsou schopni pracovat ve všech vědeckých týmech, které potřebují k řešení problémů kontrolovat složení a chemické přeměny v jakémkoli hmotném systému. Jde tedy o obory od astronautiky až po studium funkce nervového systému. Pracovišti absolventů mohou být vysoké školy, akademická, resortní, i podniková výzkumná pracoviště, průmyslové a zemědělské podniky na vstupní a výstupní kontrole, chemický a farmaceutický průmysl, zdravotnická zařízení, veškeré laboratoře. Vedoucí postavení mohou absolventi zaujímat v kontrolních laboratořích, monitorujících pracovištích (např. kontroly léčiv, potravin, životního prostředí), jsou připraveni i k řízení kontrolních institucí a projektů.