Z historie katedry - Department of Analytical Chemistry

Dnešní úplné magisterské studium všech oborů chemie a chemie životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se vyvinulo ze skrovných začátků. 

Po zřízení Pedagogické fakulty na obnovené olomoucké univerzitě v roce 1946, vzniká  chemický ústav, jehož budováním byl pověřen Mečislav Kuraš. Bylo především nutné pořídit chemické laboratoře.  Zde velmi pomohl  n.p. Baťa ve Zlíně, který věnoval univerzitě celou vybavenou chemickou laboratoř někdejšího Studijního ústavu. V  roce 1947 nastoupil na ústav E. Ružička a byl pověřen výukou chemie na Pedagogické fakultě obnovené UP. Ústav sídlil na Křižkovského ulici. Paralelně k UP vzniká v roce 1953 v Olomouci samostatná Vysoká škola pedagogická, na níž jsou dvě fakulty: Fakulta přírodních věd a Fakulta společenských věd. V roce 1955 Pedagogická fakulta končí a v roce 1958 se VŠP včleňuje do UP a mění se na Přírodovědeckou fakultu. Čtyřleté studium se mění na pětileté. Na VŠP byla v roce 1954 zřízena samostatná jediná Katedra chemie, která se postupně personálně rozšiřovala. Začala se úspěšně rozvíjet pedagogická i výzkumná pr áce.

V roce 1960 dochází k rozdělení jediné Katedry chemie. Vzniká Katedra anorganické chemie a metodiky chemie, jejímž vedoucím byl prof. M. Kuraš, která zůstává umístěna na Křížkovského ulici číslo 10, a Katedra organické, analytické a fyzikální chemie, jejímž vedoucím byl jmenován prof. E. Ružička, která byla umístěna v budově na tř. Svobody 8 (tehdy Lidická a později Leninova). Obě katedry zajišťovaly výuku na učitelském směru v kombinacích M-Ch, F-Ch a Bi-Ch.

V roce 1963 dochází k otevření oborového studia analytická chemie se zaměřením na organickou analýzu. Bylo to první oborové studium chemie na UP v Olomouci. Velkou zásluhu na tom měl prof. Ružička, který tehdy byl předsedou oborové rady na ministerstvu školství v Praze. Katedra již měla dostatek pracovníků, kteří byli schopni zajišťovat oborovou výuku, vést diplomové práce studentů i vědecky pracovat a publikovat odborné práce i v zahraničních časopisech. Pracovníci katedry se v tomto i následujícím období dokázali zapojovat do řešení celostátních i rezortních výzkumných úkolů, které byly úspěšně obhájeny.

Normalizační období začátkem sedmdesátých let katedru vážně poznamenalo. Došlo k několika reorganizacím katedry i personálním změnám, zákazům v profesním postupu a výjezdům do zahraničí. V roce 1972 dochází k vytvoření Katedry analytické a organické chemie. S tímto názvem vydržela katedra až do roku 1996, kdy vzniká samostatná Katedra analytické chemie, Katedra organické chemie a samostatná Katedra biochemie.

Současná Katedra analytické chemie je akreditovaným pracovištěm pro bakalářské studium chemie (Bc.),  navazujícího magisterského studia analytické chemie (Mgr.) a pro doktorské studium analytické chemie (Ph.D.).  Na katedře analytické chemie je možno obhajovat  rigorózní práce pro získání titulu RNDr., habilitační práce  pro získání pedagogické hodnosti docent (doc.) a uskutečňovat profesorské řízení (prof). Pracovníci katedry také řeší projekty Grantové agentury ČR, zahraniční projekty a interní granty UP v Olomouci. Katedra má rozsáhlou publikační činnost v domácích i zahraničních vědeckých časopisech.

Od roku 1966 - 2016 vychovala přes 500 absolventů magisterského studia analytické chemie, z nichž mnozí získali významné společenské postavení. Katedra je dobře přístrojově vybavena pro výzkumné práce s použitím metod chromatografických, elektromigračních, elektroanalytických i spektrálních.  

V období let 1975 - 1981 absolvovali na Katedře analytické chemie pětileté studium analytické chemie zahraniční studenti z Vietnamu, Maroka, Iráku, Jordánska, Jemenu, Nigerie a  Mongolska.     

Pracovníci katedry od roku 1997 až dosud pořádají v Olomouci mezinárodní setkání pracovníků v chromatografických a elektromigračních metodách s názvem  CHIRANAL, dnes pod názvem  Pokroky v chromatografii a elektroforéze - CHIRANAL.     

K významné události v životě katedry došlo v roce 2009.  Byla dostavěna nová budova Přírodovědecké fakulty UP na ulici 17. listopadu. Celá katedra z tř. Svobody 8 se přestěhovala do druhého  podlaží nové budovy a zabírá celé křídlo budovy.  Dalším významným krokem pro rozvoj katedry z hlediska instrumentálního vybavení i personálního obsazení je podíl jejich zaměstnanců na činnosti Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) a od roku 2013 provoz analytické laboratoře v budově v RCPTM na ulici Šlechtitelů.